Dane Makroekonomiczne

PKB (c.s. z 2000r.)

Produkt krajowy brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Za-sadniczym składnikiem produktu krajowego brutto, od stro- ny jego tworzenia, jest suma wartości dodanej brutto wszystkich sekcji gospodarki narodowej (klasyfikowanych według PKD 2007) powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów.