Dane Makroekonomiczne

Średni kurs wymiany walut USD

Metoda wyznaczania kursów. Pomiędzy godziną 10.55, a 11.00 NBP kieruje zapytania do 10 banków z „Listy banków pełniących funkcję dealera rynku pieniężnego według wielkości obrotów na rynku walutowym – transakcje „spot” w obszarze waluta – złoty”, o kursy kupna i sprzedaży EUR i USD w złotych stosowane w tych bankach (kwotowanie). W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań, NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy. Następnie kursy EUR i USD w złotych wyliczane są, odrzucając po dwa skrajne uśrednione kwotowania dla każdej z walut, jako średnia arytmetyczna z 6 pozostałych uśrednionych kwotowań; Zasady wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych określa uchwała nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r., poz. 18),