Dane Makroekonomiczne

Nominalne przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej 

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto przypadające na 1 zatrudnionego stanowi sumę 1) wynagrodzeń osobowych bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a także osób zatrudnionych za granicą; 2) wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach; 3) dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej; 4) honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę."