Dane Makroekonomiczne

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) obliczono przy przyjęciu systemu wag opracowanego na podstawie struktury wydatków (bez spożycia naturalnego) poszczególnych grup gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. Grupowania towarów i usług konsumpcyjnych dokonano na podstawie Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowanej na po-trzeby zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (COICOP/HICP).