Dane Makroekonomiczne

Nakłady brutto na środki trwałe (c.s. z 2000r.)

Nakłady brutto na środki trwałe (w cenach stałych z 2000 r.) są to nakłady, które zwiększają wartość majątku trwałego (w tym także przyrost inwentarza żywego – stada podstawowego), przeznaczone na rzeczowe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz remonty środków trwałych. Do nakładów brutto na środki trwałe nie zalicza się nakładów będących pierwszym wyposażeniem inwestycji oraz odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. Wartość nakładów brutto na środki trwałe została wyrażona w cenach stałych z 2000 r.