Dane Makroekonomiczne

Liczba osób w wieku produkcyjnym (15-59/64)

Osoby w wieku produkcyjnym stanowi ogólna liczna w wieku 15-64 lata oraz dla kobiet - 15-59 lat, zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy.