Dane Makroekonomiczne

Liczba pracujących ogółem

"Pracujący (wg BAEL) to wszystkie osoby, które w okresie badanego tygodnia: 1) wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 2) miały pracę, ale jej nie wykonywały: a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, b) z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: - do 3 miesięcy, - powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (od I kwartału 2006 r.). Do pracujących - zgodnie z międzynarodowymi standardami - zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, m. in.: a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. Prezentowane dane dotyczące rodzaju działalności głównego miejsca pracy (sektorów ekonomicznych) zostały opracowane w oparciu o następujące obowiązujące klasyfikacje: 1. Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) - kwartał [luty] 1995 - IV kwartał 1999 r. 2. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - od I kwartału 2000 r. (wielokrotnie modyfikowanej), ważniejsze modyfikacje: - PKD 2004 (obowiązuje od I kwartału 2005 r.); - PKD 2007 (obowiązuje od I kwartału 2008 r.) Podstawą metodologii BAEL są definicje dotyczące ludności aktywnej zawodowo, pracujących i bezrobotnych, przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. i zalecane do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy. Przedmiotem badania jest sytuacja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu."