Dane Makroekonomiczne

Liczba bezrobotnych ogółem

"Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki: • w okresie badanego tygodnia (za badany tydzień uznaje się tydzień poprzedzający tydzień ankietyzacji; tydzień ankietyzacji definiowany jest jako tydzień, w którym przeprowadza się wywiad z respondentem.) nie były osobami pracującymi • aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, • były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. "