Metoda prognozowania

W niniejszym projekcie prognozowaniu podlegała liczba pracujących zgodnie z definicją BAEL w przekroju wielkich, dużych i średnich grup zawodowych ogółem oraz w sektorach ekonomicznych i województwach. Pozostałe kategorie (bezrobocie, oferty pracy, aktywność ekonomiczna) występowały jako zmienne dodatkowe nie podlegające prognozowaniu w analizowanych przekrojach.